Stovyklautojo informacija

Atsakingo asmens informacija

Taisyklės

VšĮ futbolo klubas „Utenos Utenis“, įm. k. 303204395, buveinės adresas Užpalių g. 100, Utena, (toliau – Dieninės stovyklos organizatorius) ir (toliau - Atstovas, (-i)), atstovaujantis vaiko,(-ų) interesus, sudaro šią sutartį – sutikimą dėl vaikų neformaliojo švietimo paslaugų suteikimo, organizuojant dieninę stovyklą UTENIO VASAROS STOVYKLA (toliau – Dieninė stovykla)

 

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Dieninės stovyklos organizatorius įsipareigoja Kliento vaikui (toliau – Stovyklautojas) organizuoti Dieninę stovyklą, sutartyje nurodytu metu.

1.2. Dieninės stovyklos vykdymo vieta – Utenio stadionas, Užpalių g. 100, Utena.

1.3. Dieninės stovyklos laikas – nuo 2019 08 05iki 2019 08 09.

 

II. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

2.1. Dieninės stovyklos organizatorius įsipareigoja:

2.1.1. Užtikrinti kokybišką paslaugų teikimą pagal Dieninės stovyklos programą;

2.1.2. Ugdyti vaikų sportiškumo, sveikos gyvensenos, savarankiškumo, socialinių įgūdžių nuostatas;

2.1.3. Sudaryti bendravimo ir saviraiškos galimybes;

2.1.4. Užtikrinti vaikų priežiūrą, saugą, sveikatą ir žalingų įpročių prevenciją;

2.1.5. Supažindinti su Dieninės stovyklos taisyklėmis.

2.1.6. Laiku informuoti Stovyklautojo tėvus/ globėjus Stovyklautojui susirgus ar įvykus nelaimingam atsitikimui.

2.1.7. Organizuoti maitinimą 3 kartus per dieną (2 užkandžiai ir pietūs).

2.2. Dieninės stovyklos organizatoriaus teisės ir atsakomybės ribojimas:

2.2.1. Dieninės stovyklos organizatorius neatsako už vaikų paliktus ar/ ir pamestus Dieninės stovyklos metu Stovyklautojo daiktus (jų neparveža iš Dieninės stovyklos) ir neatlygina dėl to patirtų nuostolių. Dieninės stovyklos organizatorius rekomenduoja Stovyklautojui neturėti su savimi brangių daiktų, mobiliųjų telefonų, kompiuterių ir kitos technikos;

2.2.2. Užtikrinant Stovyklautojo saugumą ir Dieninės stovyklos taisyklių laikymąsi, Dieninės stovyklos organizatorius turi teisę patikrinti Stovyklautojo atsivežtus daiktus ir, esant būtinumui, juos laikinai iš jo paimti. Išvykstant iš Dieninės stovyklos, daiktai grąžinami Stovyklautojui ar Stovyklautojo atstovui, išskyrus greitai gendantį maistą;

2.2.3. Dieninės stovyklos organizatorius nėra atsakingas už vaikų sveikatos sutrikimus, nelaimingų atsitikimų metu kilusią bet kokią žalą, išskyrus, jeigu tokia žala kilo dėl Dieninės stovyklos organizatoriaus kaltės. Dieninės stovyklos organizatorius rekomenduoja apdrausti Stovyklautojo sveikatą nuo nelaimingų atsitikimų rizikos.

2.2.4. Dieninės stovyklos organizatorius yra atsakingas už Stovyklautojo saugumą nuo vaiko perdavimo vadovui iki grąžinimo tėvams (t.y. tik Dieninės stovyklos laiku, kol Stovyklautojas yra Dieninės stovyklos organizatoriaus žinioje).

2.3. Stovyklautojo, (-ų) atstovas (tėvai/ globėjai) įsipareigoja:

2.3.1. Laiku atsiskaityti su Dieninės stovyklos organizatoriumi už teikiamas paslaugas.

2.3.2. Užtikrinti, kad į Dieninę stovyklą atvežamas vaikas yra sveikas ir neturi jokių sveikatos sutrikimų, problemų, kurios gali turėti įtakos žalos vaikui, vaiko sveikatai atsiradimą ar negalėjimą įvykdyti Dieninės stovyklos programos;

2.3.3. Pateikti galiojančią vaiko medicininę pažymą (forma 068/a).

2.3.4. Vaikui susirgus, informuoti vadovą ar Dieninės stovyklos organizatoriaus darbuotoją;

2.3.5. Užtikrinti, kad Stovyklautojas į Dieninę stovyklą iš namų neatsivežtų rūkalų ir kitokių kvaišalų (alkoholio, narkotinių, psichotropinių medžiagų), energetinių gėrimų ir pan.

2.3.6. Prisiimti atsakomybę, bei atlyginti nuostolius Dieninės stovyklos organizatoriui, jei jų vaikas Dieninės stovyklos metu savo kaltais veiksmais padarytų žalos Dieninės stovyklos organizatoriui, kitiems Dieninės stovyklos dalyviams ar Dieninės stovyklos metu naudojamam turtui;

2.3.7. Susipažinti pačiam ir supažindinti vaiką (Stovyklautoją) su Dieninės stovyklos taisyklėmis;

2.3.8. Pasiimant laikinai vaiką iš Dieninės stovyklos (ar anksčiau išvykstant) perspėti Dieninės stovyklos vadovą. Jeigu vaiką patikėsite atsiimti giminėms, arba kitiems asmenims, jie privalo pateikti raštišką įgaliojimą, nurodant įgalioto asmens vardą, pavardę ir gimimo datą. Šiuo atveju, vaikui (vaikams) būnant su tėvais/globėjais, atsakomybė už vaiko sveikatą ir saugumą tenka tėvams/globėjams.

2.3.9. Leisti Dieninės stovyklos medikui teikti Dieninės stovyklos dalyviui (vaikui) būtinąją medicininę priežiūrą ir pagalbą;

2.3.10. Leisti Dieninės stovyklos organizatoriui, atvykus į Dieninę stovyklą ir/ar esant būtinumui patikrinti Dieninės stovyklos dalyvio asmeninius daiktus;

2.3.11. nurodyti sveikatos ypatumus (alergijas), vartojamus vaistus ar nestandartinius (jeigu tokie yra) vaiko elgesio polinkius ar kita (nenurodžius šių ypatumų, nelaimės atvejais, atsakomybė tenka tėvams):

2.3.12. Užtikrinti, kad Stovyklautojas neatsiveš į Dieninę stovyklą jokių vaistų, kurie nėra jam skirti gydytojo.

2.4. Atstovas neprieštarauja, kad Stovyklautojas (nepilnametis vaikas) būtų filmuojamas ir/ ar fotografuojamas Stovyklos metu, o jo pasiekimai ir atvaizdas viešinami reklamos tikslais.

 

III. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS, GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS

3.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki Dieninės stovyklos termino (laiko) pabaigos.

3.2. Dieninės stovyklos organizatorius turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį dėl sutartyje numatytų Stovyklautojo įsipareigojimų nevykdymo ir (ar) išsiųsti Stovyklautoją iš Dieninės stovyklos jai nepasibaigus, jeigu Stovyklautojas nesilaikys Dieninės stovyklos taisyklėse nurodytų reikalavimų, t.y.:

3.2.1. dėl blogo elgesio kitų stovyklautojų atžvilgiu (terorizavimo, muštynių ir kitų veiksmų, keliančių pavojų kitų vaikų sveikatai ir gyvybei, vagystės ir kt.);

3.2.2. dėl rūkymo, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo bei platinimo;

3.2.3. dėl maudymosi ežere, upėje ar kituose vandens telkiniuose be Dieninės stovyklos vadovų leidimo bei priežiūros.

3.2.4. Dieninės stovyklos turto, inventoriaus piktybinio gadinimo.

3.3. Nutraukus sutartį jos 3.2. punkte nurodytais atvejais mokestis už Stovykloje neišbūtą laiką nėra grąžinamas.

3.4. Stovyklautojo atstovas turi teisę nutraukti sutartį pagal Dieninės stovyklos organizatoriui pateiktą motyvuotą prašymą ir susigrąžinti mokestį už neišbūtą laikotarpį (išskyrus šios sutarties 3.2 punkto atvejus).

 

IV. STOVYKLAUTOJO ĮSIPAREIGOJIMAI (DIENINĖS STOVYKLOS TAISYKLĖS):

4.1. Laikytis programoje nustatytos dienotvarkės ir Dieninės stovyklos tvarkos.

4.2. Dieninės stovyklos metu laikytis drausmės bei vadovų nurodymų.

4.3. Saugoti savo sveikatą bei nekenkti kitiems.

4.4. Pasirūpinti tinkama apranga pagal oro sąlygas (turėti galvos apdangalą nuo saulės, drabužius nuo lietaus, laisvalaikio ir sportinę avalynę).

4.5. Apsidrausti nuo nelaimingų atsitikimų Dieninės stovyklos laikotarpiui.

4.6. Nesivežti greitai gendančio maisto.

4.6. Dieninės stovyklos metu nerūkyti.

4.7. Dieninės stovyklos metu nevartoti alkoholinių gėrimų bei kitų svaiginančių medžiagų.

4.8. Neišeiti iš Dieninės stovyklos teritorijos be vadovų leidimo.

4.9. Nesimaudyti ežere, upėje ar kituose vandens telkiniuose be Dieninės stovyklos vadovų leidimo bei priežiūros.

 

V. MOKĖJIMAS PAGAL SUTARTĮ

5.1. Stovyklautojas ar Stovyklautojo atstovas 120 eur. (Vieną šimtą dvidešimt eurų) mokestį už Stovyklą sumoka Stovyklos organizatoriui ne vėliau kaip iki 2019 m. liepos 31 d.

5.2. Mokestis, nurodytas 5.1 punkte, mokamas į Stovyklos organizatoriaus (VšĮ futbolo klubas „Utenos Utenis“, įm. k. 303204395) sąskaitą SEB banke LT19 7044 0600 0805 1920.

Mokėjimo dokumente privaloma nurodyti: Mokestis už DIENINĘ STOVYKLĄ, bei vaiko už kurį mokama vardas ir pavardė.

Svarbi informacija: jeigu teisingai užpildėte registracijos formą ir sutikote su sutarties-sutikimo sąlygomis ir taisyklėmis, po registracijos į Jūsų el.paštą bus atsiųstas laiškas su tolimesne informacija (mokėjimo nurodymai, stovyklos informacija).

Tik sėkmingai įvykdžius mokėjimą registracija bus laikoma sėkminga (būsite taip pat informuoti el.paštu). Jei registruojantis ar atliekant mokėjimą įvyko nesklandumų kreipkitės į Organizatorių el paštu v.rastenis@utenosutenis.lt arba telefonu +370 614 64880

* klubo nariams, pateikusiems galiojančią “Mūsų Utenis” klubo nario kortelę, suteikiama 30% nuolaida Dieninės stovyklos mokesčiui.