Stovyklautojo informacija

Atsakingo asmens informacija

Taisyklės

SUTARTIS - SUTIKIMAS SU VAIKŲ TĖVAIS (GLOBĖJAIS), DĖL VAIKO DALYVAVIMO STOVYKLOJE 

VšĮ futbolo klubas „Utenos Utenis“, įm. k. 303204395, buveinės adresas Užpalių g. 100, Utena, (toliau – Stovyklos organizatorius) ir (toliau - Atstovas, (-i)), atstovaujantis vaiko,(-ų) interesus, sudaro šią sutartį – sutikimą dėl vaikų neformaliojo švietimo paslaugų suteikimo, organizuojant tarptautinę stovyklą FUTBOLO TALENTAI (toliau – Stovykla).

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Stovyklos organizatorius įsipareigoja Kliento vaikui/vaikams (toliau – Stovyklautojas) organizuoti tarptautinę stovyklą FUTBOLO TALENTAI, sutartyje nurodytu metu.
1.2. Stovyklos vykdymo vieta – Kaimo turizmo sodyba „Pečiūrkiemis“, Beržų g. 48 g. Medenių kaimas, Utenos r. ir Utenio stadionas, Užpalių g. 100, Utena.
1.3. Stovyklos laikas: 2021 08 02 - 2021 08 06.

II. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

2.1. Stovyklos organizatorius įsipareigoja:

2.1.1. Užtikrinti kokybišką paslaugų teikimą pagal Stovyklos programą;
2.1.2. Ugdyti vaikų sportiškumo, sveikos gyvensenos, savarankiškumo, socialinių įgūdžių nuostatas;
2.1.3. Sudaryti bendravimo ir saviraiškos galimybes;
2.1.4. Užtikrinti vaikų priežiūrą, saugą, sveikatą ir žalingų įpročių prevenciją;
2.1.5. Supažindinti su Stovyklos taisyklėmis.
2.1.6. Laiku informuoti Stovyklautojo tėvus/ globėjus Stovyklautojui susirgus ar įvykus nelaimingam atsitikimui.
2.1.7. Organizuoti maitinimą 3 kartus per parą (pusryčiai, pietūs ir vakarienė).

2.2. Stovyklos organizatoriaus teisės ir atsakomybės ribojimas:

2.2.1. Stovyklos organizatorius neatsako už vaikų paliktus ar/ ir pamestus Stovyklos metu Stovyklautojo daiktus (jų neparveža iš stovyklos) ir neatlygina dėl to patirtų nuostolių. Stovyklos organizatorius rekomenduoja Stovyklautojui neturėti su savimi brangių daiktų, mobiliųjų telefonų, kompiuterių ir kitos technikos;
2.2.2. Užtikrinant Stovyklautojo saugumą ir Stovyklos taisyklių laikymąsi, Stovyklos organizatorius turi teisę patikrinti Stovyklautojo atsivežtus daiktus ir, esant būtinumui, juos laikinai iš jo paimti. Išvykstant iš Stovyklos, daiktai grąžinami Stovyklautojui ar Stovyklautojo atstovui, išskyrus greitai gendantį maistą;
2.2.3. Stovyklos organizatorius nėra atsakingas už vaikų sveikatos sutrikimus, nelaimingų atsitikimų metu kilusią bet kokią žalą, išskyrus, jeigu tokia žala kilo dėl Stovyklos organizatoriaus kaltės. Stovyklos organizatorius rekomenduoja apdrausti Stovyklautojo sveikatą nuo nelaimingų atsitikimų rizikos.
2.2.4. Stovyklos organizatorius yra atsakingas už Stovyklautojo saugumą nuo vaiko perdavimo vadovui iki grąžinimo tėvams (t.y. tik Stovyklos laiku, kol Stovyklautojas yra Stovyklos organizatoriaus žinioje).

2.3. Stovyklautojo, (-ų) atstovas (tėvai/ globėjai) įsipareigoja:

2.3.1. Laiku atsiskaityti su Stovyklos organizatoriumi už teikiamas paslaugas.
2.3.2. Užtikrinti, kad į Stovyklą atvežamas vaikas yra sveikas ir neturi jokių sveikatos sutrikimų, problemų, kurios gali turėti įtakos žalos vaikui, vaiko sveikatai atsiradimą ar negalėjimą įvykdyti Stovyklos programos;
2.3.3. Pateikti galiojančią vaiko medicininę pažymą (forma  068/a).
2.3.4. Vaikui susirgus, informuoti vadovą ar Stovyklos organizatoriaus darbuotoją;
2.3.5. Užtikrinti, kad Stovyklautojas į Stovyklą iš namų neatsivežtų rūkalų ir kitokių kvaišalų (alkoholio, narkotinių, psichotropinių medžiagų), energetinių gėrimų ir pan.
2.3.6. Prisiimti atsakomybę, bei atlyginti nuostolius Stovyklos organizatoriui, jei jų vaikas Stovyklos metu savo kaltais veiksmais padarytų žalos Stovyklos organizatoriui, kitiems Stovyklos dalyviams ar Stovyklos metu naudojamam turtui;
2.3.7. Susipažinti pačiam ir supažindinti vaiką (Stovyklautoją) su Stovyklos taisyklėmis;
2.3.8. Pasiimant laikinai vaiką iš Stovyklos (ar anksčiau išvykstant) perspėti Stovyklos vadovą. Jeigu vaiką patikėsite atsiimti giminėms, arba kitiems asmenims, jie privalo pateikti raštišką įgaliojimą, nurodant įgalioto asmens vardą, pavardę ir gimimo datą. Šiuo atveju, vaikui (vaikams) būnant su tėvais/globėjais, atsakomybė už vaiko sveikatą ir saugumą tenka tėvams/globėjams.
2.3.9. Leisti Stovyklos medikui teikti Stovyklos dalyviui (vaikui) būtinąją medicininę priežiūrą ir pagalbą;
2.3.10. Leisti Stovyklos organizatoriui, atvykus į Stovyklą ir/ar esant būtinumui patikrinti Stovyklos dalyvio asmeninius daiktus;
2.3.11. nurodyti sveikatos ypatumus (alergijas), vartojamus vaistus ar nestandartinius (jeigu tokie yra) vaiko elgesio polinkius ar kita (nenurodžius šių ypatumų, nelaimės atvejais, atsakomybė tenka tėvams)
2.3.12. Užtikrinti, kad Stovyklautojas neatsiveš į Stovyklą jokių vaistų, kurie nėra jam skirti gydytojo.

2.4. Atstovas neprieštarauja, kad Stovyklautojas (nepilnametis vaikas) būtų filmuojamas ir/ ar fotografuojamas Stovyklos metu, o jo pasiekimai ir atvaizdas viešinami reklamos tikslais.

III. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS, GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS

3.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki Stovyklos termino (laiko) pabaigos.
3.2. Stovyklos organizatorius turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį dėl sutartyje numatytų Stovyklautojo įsipareigojimų nevykdymo ir (ar) išsiųsti Stovyklautoją iš Stovyklos jai nepasibaigus, jeigu Stovyklautojas nesilaikys Stovyklos taisyklėse nurodytų reikalavimų, t.y.:
3.2.1. dėl blogo elgesio kitų stovyklautojų atžvilgiu (terorizavimo, muštynių ir kitų veiksmų, keliančių pavojų kitų vaikų sveikatai ir gyvybei, vagystės ir kt.);
3.2.2. dėl rūkymo, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo bei platinimo;
3.2.3. dėl maudymosi ežere, upėje ar kituose vandens telkiniuose be stovyklos vadovų leidimo bei priežiūros.
3.2.4. Stovyklos turto, inventoriaus piktybinio gadinimo.
3.3. Nutraukus sutartį jos 3.2. punkte nurodytais atvejais mokestis už Stovykloje neišbūtą laiką nėra grąžinamas.
3.4. Stovyklautojas turi teisę nutraukti sutartį pagal stovyklos organizatoriui pateiktą motyvuotą prašymą ir sugrąžinti mokestį už neišbūtą laikotarpį (išskyrus šios sutarties 3.2 punkto atvejus).

IV. STOVYKLAUTOJO ĮSIPAREIGOJIMAI (STOVYKLOS TAISYKLĖS):

4.1. Laikytis programoje nustatytos dienotvarkės ir stovyklos tvarkos.
4.2. Stovyklos metu laikytis drausmės bei vadovų nurodymų.
4.3. Saugoti savo sveikatą bei nekenkti kitiems.
4.4. Pasirūpinti tinkama apranga pagal oro sąlygas (turėti galvos apdangalą nuo saulės, drabužius nuo lietaus, laisvalaikio ir sportinę avalynę).
4.5. Apsidrausti nuo nelaimingų atsitikimų stovyklos laikotarpiui.
4.6. Nesivežti greitai gendančio maisto.
4.6. Stovyklos metu nerūkyti.
4.7. Stovyklos metu nevartoti alkoholinių gėrimų bei kitų svaiginančių medžiagų.
4.8. Neišeiti iš stovyklos teritorijos be vadovų leidimo.
4.9. Nesimaudyti ežere, upėje ar kituose vandens telkiniuose be stovyklos vadovų leidimo bei priežiūros.

V. MOKĖJIMAS PAGAL SUTARTĮ

5.1. Stovyklautojas ar Stovyklautojo atstovas 249 Eur (du šimtai keturiasdešimt devyni Eur) (mūsų akademijos auklėtiniams 20% nuolaida - 200 Eur) mokestį už Stovyklą sumoka Stovyklos organizatoriui ne vėliau kaip iki 2021 m. liepos 20 d.
5.2. Mokestis, nurodytas 5.1 punkte, mokamas į Stovyklos organizatoriaus (VšĮ futbolo klubas „Utenos Utenis“, įm. k. 303204395) sąskaitą SEB banke LT19 7044 0600 0805 1920. Mokėjimo dokumente privaloma nurodyti: Mokestis už tarptautinę stovyklą FUTBOLO TALENTAI, bei vaiko už kurį mokama vardas ir pavardė.

Svarbi informacija: jeigu teisingai užpildėte registracijos formą ir sutikote su sutarties-sutikimo sąlygomis ir taisyklėmis, po registracijos į Jūsų el.paštą bus atsiųstas laiškas su tolimesne informacija (mokėjimo nurodymai, stovyklos informacija).

Tik sėkmingai įvykdžius mokėjimą registracija bus laikoma sėkminga (būsite taip pat informuoti el.paštu). Jei registruojantis ar atliekant mokėjimą įvyko nesklandumų kreipkitės į Organizatorių el paštu a.meidus@utenosutenis.lt arba telefonu +370 683 56547